Ajutorul de inmormantare si ajutorul de deces

Ajutorul de inmormantare si ajutorul de deces Ajutorul de deces si ajutorul de inmormantare reprezinta venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice salariate.
Cele doua notiuni, desi marcheaza acelasi eveniment, se diferentiaza in functie de sursa din care sunt suportate. Ele pot fi cumulate de persoana indreptatita a le primi, intrucat sursele de acordare sunt diferite. Daca ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calitatii de asigurat, ajutorul de inmormantare se acorda de catre angajator din sursele proprii, respectand prevederle contractului de munca.
Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces
- cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
- certificat de deces - în original şi copie;
- actul de identitate al solicitantului;
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
- acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
- certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
Unde depui dosarulAjutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre:
• angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
• institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
• casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora; Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT ", data, semnatura si stampila.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.
Cuantumul ajutorului de deces
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. Cine poate solicita ajutorul de deces? 

Cine poate solicita această sumă?În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
a) soţul supravieţuitor;
b) copilul;
c) părintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) moştenitorul.
ATENŢIE!!! În lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaraţie pe propria răspundere.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Ne poti contacta 24 ore din 24


Warning: file_get_contents(): Couldn't resolve host name in /home/airsalm/public_html/modules/mod_chat_support/mod_chat_support.php on line 31

Warning: file_get_contents(http://mail.opi.yahoo.com/online?u=airsalm&m=a&t=1): failed to open stream: operation failed in /home/airsalm/public_html/modules/mod_chat_support/mod_chat_support.php on line 31